Поляк з мему про шалену IT-вечірку допоміг запустити в космос Tesla

Джерело: platfor.ma

Ще з 90-х інтер­не­том ман­друє фо­то «бо­жевіль­ної IT-вечірки», на яко­му чет­ве­ро юнаків си­дять за пус­тим сто­лом. Те­пер з’ясу­валось, що один із них є важ­ли­вим чле­ном ко­ман­ди SpaceX.

6 лю­того над­важка ра­кета Falcon Heavy ви­вела в кос­мос елек­тро­кар Tesla Roadster – те­пер ав­то­мобіль бу­де приб­лизно вічність літа­ти нав­ко­ло Сон­ця з увімкне­ною піснею «Space Oddity» Девіда Боуї. Прог­рамне за­без­пе­чен­ня для сис­те­ми уп­равління за­пус­ку роз­робляв по­ляк То­маш Чай­ка – один із тіней­джерів на то­му са­мому мемі.

Прог­раміст пра­цює в SpaceX ще з 2014 ро­ку. До ць­ого він здо­був ви­щу освіту у Вар­шаві та аме­рикансь­ко­му універ­си­теті Пердью, ста­жував­ся в Microsoft і шість років пра­цював в Google. Крім то­го, То­маш Чай­ка був ла­уре­атом ба­гать­ох ма­тема­тич­них кон­курсів і олімпіад.

Са­ме на олімпіаді і бу­ло зроб­ле­на зна­мени­тий кадр – у не­велич­ко­му поль­сько­му містеч­ку Звар­донь май­бутній інже­нер зай­няв дру­ге місце. Він – дру­гий зліва.

При ць­ому оригінал вірус­но­го фо­то досі дос­тупний на сайті на­уко­вого та­бору.

А ось як То­маш Чай­ка виг­ля­дає за­раз:

Ну і на­ос­та­нок –  ще од­не фо­то з «бо­жевіль­ної вечірки», але з нез­вично­го ра­кур­су. Тут То­маш Чай­ка зліва.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі